Loading color scheme

Výsledky přijímacího řízení

Zápis do Mateřské školy Ostrava – Poruba, Vincence Makovského 4429, příspěvková organizace

je již ukončen.
Výsledky najdete v sekci DOKUMENTY.

Upozornění pro rodiče:
Dle zákona č.561/2004 Sb., § 34a, odst.2 ve znění pozdějších novelizací je vzdělávání dětí, které budou mít do 31.8.2020 pět a více let povinné. Zákonný zástupce má zákonnou povinnost dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit a plnit docházku dle Školního řádu.


Vážení rodiče,
připomínám nutnost odhlašovat dětem stravu. Všichni rodiče, kteří nahlásili, zda jejich dítě bude docházet do MŠ, případně až od září, mají
stravovací účty nastavené. Kdo tak ale neučinil a stravu neodhlásil bude platit neoprávněnou stravu.
Prosíme, dávejte na to pozor, ať zbytečně neplatíte režijní poplatky.

Děkuji Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

 

Vážení rodiče, 
bohužel jsme nuceni zrušit dlouho plánovaný ozdravný pobyt pro děti.
Sice nám jej Krajská hygienická stanice i místní hygienická stanice v Šumperku, kam Petříkov spadá, povolila, ale bohužel stanovisko z MŠMT je jiné:
Vícedenní akce škol (tedy i školy v přírodě) pro děti v MŠ a pro žáky v ZŠ, SŠ a konzervatořích zakazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Předpokládá se, že s ohledem na epidemiologickou situaci tento zákaz bude platit až do 30. 6. 2020.
Všechny platby budou v plné výši vráceny.
Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

Otevření

Vážení a milí rodiče,
zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020. Od 11. 5. – 13. 5. 2020 budeme zjišťovat zájem o docházku do MŠ -prosíme o sdělení na email školky zda od 18. 5. 2020 Vaše dítě bude navštěvovat MŠ, případně od kdy nastoupí.

 • Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutno striktně dodržovat. Předem děkujeme.
 • Pokyny k provozu od 18. 5. 2020

Docházka je zcela dobrovolná • Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) • Pokud během průzkumu docházky uvedete, že od 18. 5. Vaše dítě nenastoupí a své rozhodnutí následně změníte, informujte nás prosím předem, abychom měli čas upravit provoz.

 • Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

• Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dospělí – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 • Pravidla provozu ve školce

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.

 • MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí – i tak se budeme snažit zachovat co nejmenší kolektivy, které nám dovolí provoz školky.
 • Roušky – dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Někteří zaměstnanci s ohledem na svá zdravotní rizika musí být chráněni respirátory, ochrannými štíty či rouškami – prosíme, připravte na to vaše děti.
 • Roušku dítěte odneste s sebou domů, případně uložte do šatnového bloku v uzavřeném sáčku či krabičce. Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy, a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
  Další opatření:
  Ručníky budou obměňovány průběžně, dezinfekční mýdla v koupelně, častější hygiena dětí
 • Pro pobyt venku využijeme zejména školní zahrady, na kterém se třídní skupiny budou snažit dodržovat bezpečnou vzdálenost.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti 
 • Provoz školky od 6:00 – 16:30 hodin
 • Příchod do MŠ – bude umožněný pouze od 6:00 – 8:00 hodin.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12.30 - 13.00 hodin; odpoledne v době od 14:30–16:30 hodin
 • Náhradní činnosti budou probíhat pouze v rámci třídy, skupiny dětí se nebudou potkávat, pokusíme se toto zajistit i na zahradě. Pouze odpolední kroužky, pokud se dohodneme s majiteli agentur a ty zajistí bezpečí dětí, povolíme.

Do 18.5. prosím uhraďte školné a pokud bude vaše dítě docházet do MŠ, tak i stravné. Školné za měsíc květen bude ve výši 200,-Kč, stravné obvyklé. Vyúčtování proběhne v srpnu.
Pokud se rozhodnete s dítětem zůstat doma, v tuto chvíli prozatím od doby otevření MŠ nemůžete čerpat ošetřovné, ale neustále se vše mění, třeba vláda rozhodne jinak.
Jitka Hrazděrová, ředitelka MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola V. Makovského a MŠ Slavíkova bude v době letních prázdnin otevřena v měsíci červenci

Tento provoz je určen i dětem z jiných mateřských škol, bude však omezen. Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Slavíkova.
Do 15.března nahlaste učitelkám ve třídách, zda bude vaše dítě v době prázdninového provozu mateřskou školu navštěvovat.
Zbylá místa nabídneme dětem z jiných mateřských škol.

Vážení rodiče, zápis k prázdninovému provozu pro děti z jiných mateřských škol proběhne v úterý 2. června od 8.00 -15.00 hodin, avšak jen do naplnění kapacity, v ředitelně MŠ V. Makovského. S sebou přineste pouze přihlášku k prázdninovému provozu, kterou najdete na webu MŠ.
Pokud budete chtít využít prázdninového srpnového provozu MŠ Sokolovská, zápis proběhne ve stejný den, tj. v úterý 4. června od 8.00 - 15.00 hod v ředitelně MŠ Sokolovská

Zákonný zástupce si přinese:

- vyplněnou žádost (ke stažení Dokumenty - Závazná přihláška na prázdninový provoz)
- kopii lékařského potvrzení ze stávající MŠ (Děti z MŠ Sokolovská a Žilinská nemusí, zajistíme si sami)
Informaci, zda bylo dítě přijato se dozví rodiče ihned.