Loading color scheme

Slavíkova

slavik o nas

Rodičům nabízíme spolupráci na základě partnerství, důvěry, porozumění a respektu.

Mateřská škola na ulici Slavíkova je organizační součástí Mateřské školy V. Makovského. Je to dvoupodlažní budova s třemi třídami. Jedna třída je určena pro předškoláky, ostatní dvě jsou smíšené pro děti od 2- 5 let.
Kapacita MŠ je 86 dětí. Součástí je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, dřevěnými hracími prvky a třemi pískovišti.

Třídy a herny jsou vybaveny novým dětským nábytkem, dostatkem hraček, didaktického materiálu a pomůcek tak, abychom mohli realizovat s dětmi prožitkové učení, skupinovou i individuální práci, podporovat rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce a rozvíjet tak celou dětskou osobnost. Využitím interaktivní tabule se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci.

Školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme svět” vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací a výchovná činnost je rozpracována do integrovaných bloků. Činnosti jsou postaveny na využívání přirozené dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Na základě diagnostiky pracují pedagogové s dětmi s odloženou školní docházkou.

Nadstandardní aktivity mateřské školy:
- Angličtina
- Taneční a pohybová průprava