Loading color scheme

Mateřská škola zkvalitňuje odbornost svých pedagogů.

PROJEKT:

ŠABLONY I

Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání MŠ V. Makovského je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na:
- osobnostně profesní rozvoj pedagogů
- spolupráce s rodiči dětí
- personální podpora MŠ - chůva při integraci dvouletých dětí

ŠABLONY II

Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ V. Makovského je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na:
- zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ
- projektový den ve škole i mimo školu
- spolupráce s rodiči dětí
- personální podpora MŠ - chůva při integraci dvouletých dětí

Od července 2014 začala naše mateřská škola realizovat projekt "Komplexní rozvoj pedagogických pracovníků mateřské školy v polytechnických disciplínách", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0009, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Stěžejními cíli projektu jsou:

  • systematická a metodická podpora pedagogických pracovníků mateřských škol při zajišťování vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání předškolních dětí,
  • získání dovedností, jak zkombinovat různé technologie na vytvoření zajímavého vzdělávacího celku, ale také, jak je možné tyto činnosti propojit s ostatními aktivitami v mateřské škole.

Do projektu je zapojeno všech 14 pedagogů naší školy a přizváno bylo 6 pedagogů z jiných MŠ. Účastí v tomto projektu dojde u pedagogů ke zvýšení kompetencí v oblasti využívání polytechnických disciplín v praxi a tím dosažení pestřejšího programu pro děti v MŠ. Účastníci získají větší sebedůvěru vlivem rozšíření svých znalostí a dovedností v rámci své profese. Prohloubí a rizšíří si svou kvalifikaci.

V rámci impementační fáze si přímo s dětmi vyzkouší nově získané poznatky, znalosti a dovednosti. Ty bodou moci předat dětem a tím rozvíjet jejich kompetence.

Celý projekt se skládá z následujících modulů:

1. modul: ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
2. modul: ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ
3. modul: INTEGRACE ZÁKLADŮ PŘÍRODNÍCH VĚD DO VÝUKY MŠ
4. modul: PODPORA GRAFOMOTORIKY S VYUŽITÍM IT
5. modul: MOTIVACE DĚTÍ K ROZVOJI ZÁJMU O ČTENÍ
6. modul: PRAKTICKÁ ČÁST VZDĚLÁVÁNÍ PP
7. modul: EVALUAČNÍ KONFERENCE - HODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU

Projekt byl ukončen 30. 6. 2015.

Do školy se správnou výslovností MŠMT v lednu 2015 poskytlo naší MŠ neinvestiční dotace na financování rozvojového programu “Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015”. 

Stěžejními cíli projektu jsou:
- zvýšení odbornosti pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí
- zajištění logopedické depistáže dětí klinickým logopedem
- přednášky pro rodiče v oblasti logopedie
- vytvoření odborné knihovny pro rodiče
- zakoupení odborné literatury pro pedagpgy i rodiče
- vybavení MŠ pomůckami pro řečovou výchovu